โครงการวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2010

20

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

15

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

2

Award

รางวัล ปี 2010

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2010 การทดสอบความต้านทานเชื้อไวรัสหวัดนกในตัวอ่อนไข่ไก่ฟักที่มีเครื่องหมายพันธุกรรมของยีนเอม เอกซ์จีทีพีเอสต่างชนิด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20232022 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 2 2 0 0
2010 การเปรียบเที่ยบค่าโลหิตวิทยาของโคที่ติดเชื้อบาบิเซีย อนาพลาสม่า และทริปปาโนโซม : การศึกษาย้อนหลัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2010 ผลของชนิดของสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด ชนิดตัวอย่างเลือด และวิธีการตรวจที่มีผลต่อความเข้มข้นของโปรตีนและอัลบูมินของแม่โคนม ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2010 การใช้ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับหัวใจในการตรวจสอบภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือดในม้าแข่ง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัยมก. ก่อนปี 2549 1 0 0 0
2010 การตรวจพบเชื้อไมโครสปอริเดียที่ยังไม่ทราบชนิดในนิลแดง จากจังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
2010 การศึกษาสำรวจเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดปัญหากีบและขาเจ็บในโคนมในเขตภาคตะวันตก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 ผลของการเสริมโคโตซานต่อเมตาโบลิซึมของโปรตีนในแพะเนื้อ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การศึกษาลักษณะการถ่ายทอดผ่านทางไข่ฟักของเชื้อ Riemerella anatipestifer จากตัวอ่อนของไข่เป็ดตายโคมและลูกเป็ด ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 6 1 0 0
2010 การศึกษาการติดเชื้อบิดในลูกโคนม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2010 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมเพื่อการประเมินการแพร่กระจายของโรคไข้หวัดนก และรูปแบบการค้าของไก่หลังบ้านในจังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี และราชบุรี ที่ปรึกษาโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 0 0 0
2010 การประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคไข่นิ่ม ชนิดเชื้อตาย (Nobilis COR4 IB ND EDS) ในการป้องกันโรคภายหลังป้อนเชื้อไวรัสไข่นิ่มในไก่ไข่ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 เครือข่ายการผลิต การค้า และสภาวะการติดเชื้อโรคบรูเซลโลสิส โรคปากและเท้าเปื่อย และโรคข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะ ของแพะเนื้อในจังหวัดชัยนาท ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 0 0 0
2010 โครงการศึกษาเกณฑ์ชี้วัดการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าแพะและแกะ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 ศูนย์วิทยาการสุขภาพเป็ด(กำแพงแสน) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0