โครงการวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2008

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

20

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

1

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

0

Award

รางวัล ปี 2008

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20232022 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 2 6 0 0
2008 สถานภาพระบบสืบพันธุ์ของฝูงโคสาวทดแทนของสหกรณ์โคนมท่าม่วงจำกัด จ.กาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2008 การประเมินความเสี่ยงเชิงผลกระทบจากโรคไข้หวัดนกของการเลี้ยงไก่หลังบ้านในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0
2008 การวัดประสิทธิภาพของระบบสืบพันธุ์ของโคสาวลูกผสม โฮลสไตน์ ฟรีเชี่ยน ในฟาร์มราย ย่อย เขตอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างปี พ.ศ. 2548 - 2550 ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2008 การศึกษาเชิงพรรณนาของการจัดการแกลบเพื่อสร้างรูปแบบการปฏิบัติที่ดีในป้องกันความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดนกจากแกลบในวงจรการผลิตไก่ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2008 การโคลนและศึกษาการแสดงออกของฮอร์โมนเลปตินและตัวรับในเป็ดพื้นเมืองของไทย และการผลิตฮอร์โมนเลปตินของเป็ดในเชื้อ Escherichia coli ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2008 การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงของปัญหาขาเจ็บในโคนมในเขตภาคตะวันตก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2008 การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากบัวบกต่อเชื้อ Staphylococcus spp. ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดเต้านมอักเสบในโคนม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2008 การศึกษาความชุกของการติดเชื้อไวรัสมะเร็งเม็ดเลือดขาวในโคนมและโคสาวทดแทนในภาคตะวันตกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 2 0 0
2008 การศึกษาทางระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนก H5N1 เพื่อช่วยในการวางแผนนโยบาย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2008 วัคซีนอหิวาต์สุกรในการสร้างภูมิคุ้มกันแบบพึ่งเซลล์หลังการฉีดเชื้อพิษทับในสุกรอนุบาล ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0