โครงการวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2007

16

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

1

Award

รางวัล ปี 2007

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 1 0 0
2007 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยพิเศษโรคไข้หวัดนก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การศึกษาเชิงพรรณาของปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดนกในนกพิราบแข่งขันในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การประเมินความเสี่ยงเชิงผลกระทบจากโรคไข่หวัดนกของการเลี้ยงไก่หลังบ้านในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การโคลนและศึกษาการแสดงออกของฮอร์โมนเลปตินและตัวรับในเป็ดพื้นเมืองของไทย และการผลิตฮอร์โมนเลปตินของเป็ดในเชื้อ Escherichia coli ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Active Project

Year:

<< 20232022 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 4 2 0 0
2007 ปัญหาพลังงานขาดสมดุลในโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเซี่ยนที่เลี้ยงในฟาร์มโคนมรายย่อยเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2007 การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับโลหะหนัก (zinc และ copper) และปริมาณของเชื้อ E.coli และ Salmonella sp. ในน้ำเสียและดินที่ได้จากฟาร์มสุกร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2007 การศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อ E.Coli และ Salmonella sp. และปริมาณโลหะหนัก Zinc, Copper, Cadmium และ Mercury ในอาหารสัตว์ น้ำเสีย และน้ำใช้จากฟาร์มสุกร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 2 0 0