โครงการวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2019

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 2019201720092007 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 0 0
2019 การพัฒนาการใช้ตัวอย่างน้ำลายในการตรวจวินิจฉัยและการจัดการโรค Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 ฟาร์มอัจฉริยะผลิตเนื้อ นม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตออฟติงส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการระบบสืบพันธุ์ในฟาร์มโคนมและการแจ้งเตือนโรคเบื้องต้น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การวิเคราะห์ความไวต่อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียก่อโรคเต้านมอักเสบและรูปแบบการดื้อยาปฏิชีวนะของจุลชีพในฟาร์มโคนมเพื่อสนับสนุนการลดการใช้ยาปฏิชีวนะและเพิ่มคุณภาพน้ำนม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 1 1 0 0
2019 การศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคพีอีดีในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในสุกรสาวทดแทน ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2019 การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดคอนเดนส์แทนนินในการควบคุมพยาธิ ภายในทางเดินอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 1 0 0
2019 การจำแนกชนิดของเชื้อแบคทีเรียจากมูลไก่เนื้อและผลของการเสริมโปรไบโอติค หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้หน่วยงาน 1 0 0 0
2019 โรคบรูเซลลาในสุนัขจรจัดในเขตกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2019 การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของวัคซีนป้องกันโรคท้องร่วงติดต่อในสุกรชนิดเชื้อเป็นและเชื้อตายในสุกรที่ไม่เคยสัมผัสเชื้อมาก่อน ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2019 Health impact of poor waste and water resources management at provincial and municipality level in Thailand (Ayutthaya) ผู้ร่วมวิจัย แหล่งทุนต่างประเทศ 0 0 0 0