โครงการวิจัยภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ปี 2024

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 0 0 0 0
2024 การพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคมผู้สูงอายุบนฐานคิดงานบริการเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2024 การตั้งรับ และการยืนหยัด ของแม่วัยใสภายใต้พลวัตของทุนชุมชน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2024 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2024 การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยจากการรังแกกันในโรงเรียน ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2024 การขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ทางด้านเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2024 รูปแบบการพัฒนานวัตกรด้านสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการสร้างนิเวศการเรียนรู้: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2024 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2024 การวิเคราะห์องค์ประกอบของความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกษตรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2024 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการกลั่นแกล้งของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2024 การพัฒนาสมรรถนะทีจำเป็นสู่การเป็นผู้ประกอบการอัจฉริยะในยุคดิจิทัล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2024 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจฐานราก BCG Model ของนิสิตนักศึกษาครู ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20242023 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2024 การออกแบบกรอบตัวชี้วัด ESG และเกณฑ์การประเมินผลกระทบของป่าชุมชนในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0