โครงการวิจัยภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ปี 2017

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

0

Award

รางวัล ปี 2017

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20212020 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 3 7 0 0
2017 การพัฒนารูปแบบการแข่งขันมวยไทยเชิงอนุรักษ์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2017 การพัฒนาความสามารถทักษะกลไกการเคลื่อนไหวเบื้องต้นสำหรับนิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2017 การพัฒนาทักษะทางการเรียนเรื่อง การชกหมัดฮุค โดยใช้ Jerking bundle hook สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาพลศึกษา โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2017 การพัฒนาทักษะการยิงประตูด้วยหลังเท้าโดยใช้แบบฝึกทักษะการยิงประตูด้วยหลังเท้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ จ.ราชบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2017 การพัฒนาทักษะการเสริ์ฟหลังมือกีฬาแบดมินตัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ จ.ราชบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2017 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความขัดแย้งในครอบครัวโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2017 การประเมินการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ “สงขลาเกมส์” จังหวัดสงขลา หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2017 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสุขศึกษา เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค Jigsaw ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จังหวัดราชบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2017 สื่อการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาปรัชญาและหลักการทางพลศึกษาและกีฬา หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2017 สังคมและวัฒนธรรม: การทบทวนบทบาททางเลือกด้านการศึกษาและอาชีพ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2017 รูปแบบการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาบูรณาการเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กตามหลักทฤษฎีพหุปัญญา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สุขภาพแบบองค์รวมเพื่อการมีชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2017 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้สุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2017 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้กิจกรรมทางกายผู้สูงอายุแบบองค์รวม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0