โครงการวิจัยภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ปี 2016

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

14

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

25

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

0

Award

รางวัล ปี 2016

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20212020 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 22 Project 0 11 0 0
2016 การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2016 การพัฒนาความฉลาดด้านสุขภาวะเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยโดยใช้สื่อประสมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2016 ผลของการใช้กิจกรรมทางกายแบบวงจรที่มีต่อความอ่อนตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2016 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ตามแนวคิดปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2016 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็คทรอนิคบนเครือข่าย รายวิชาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ เพื่อพัฒนาสมรรถนะ ๕ ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2016 ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2016 ผลการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกายของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2016 การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2016 ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการแข่งเรือยาวประเพณี จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2016 การประเมินสมรรถนะนิสิตชั้นปีที่ ๕ สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2016 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนิสิตชั้นปีที่ ๑ ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2016 โครงการวิจัยสถานภาพโปรแกรมสุขภาพแบบผสมผสานในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 4 0 0
2016 การพัฒนารูปแบบการทำงานเว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2016 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิธีจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอนเรื่อง แฮนด์บอล นิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2016 การสร้างต้นแบบการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุอำเภอกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0
2016 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกม ในการพัฒนาการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อของเด็กพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนหนองโพธิ์ (ศิลปวิทยาคม) หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2016 ผลโปรแกรมฝึกแอโรบิกที่มีต่อความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต และองค์ประกอบร่างกายของนักเรียนที่มีภาวะอ้วน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2016 ผลของโปรแกรมการฝึกแบบสถานีที่มีผลตอความคล?องแคล?วว่องไวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2016 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้สื่อการสอน PG กับ การจัดการเรียนรู้แบบปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2016 การพัฒนาสมรรถภาพทางกายในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาโดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2016 การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุอำเภอกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2016 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทักษะการปฏิเสธรายวิชาสุขศึกษา โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 2 4 0 0
2016 แนวปฏิบัติที่ดีและข้อเสนอเชิงนโยบายระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2016 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมทางกายต้นแบบเพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 3 0 0
2016 ผลกระทบการเลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษาตามอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0