โครงการวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์(การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก)ภาควิชาสัตวบาล ปี 2012

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

0

Award

รางวัล ปี 2012

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 1 0 0
2012 ผลของระดับโปรตีนที่ต่างกันในอาหารผสมสำเร็จต่อสมรรถภาพการผลิต และคุณภาพเขากวางอ่อนของกวางรูซ่าและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 3 0 0
2012 อิทธิพลของผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบจากกากใบชาต่อคุณค่าทางโภชนะของกากถั่วเหลืองสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 3 0 0