โครงการวิจัยศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) ปี 2024

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

2

Award

รางวัล ปี 2024

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 0 0 0 0
2024 การประเมินสารโพลิโคซานอล สารประกอบฟีนอลิก และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในน้ำอ้อยและชานอ้อยเพื่อประโยชน์เชิงสุขภาพ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2024 ผลของการให้ไอโอไดด์ต่อคุณภาพผลผลิตและการสะสมไอโอดีน เพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารและเพิ่มมูลค่าทางการค้าของผลผลิตแตงเทศ 2 สายพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2024 การส่งเสริมนโยบายสาธารณะในการติดตั้งใช้งานระบบบำบัดน้ำเสีย ณ แหล่งกำเนิดในสถานประกอบการร้านอาหาร หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 การเพิ่มปริมาณสาร 1-ดีออกซีโนจิริมัยซินในหม่อนโดยใช้ความเครียดแบบผสมเพื่อการประยุกต์ใช้ในอาหารฟังก์ชั่น ปี 2 ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 การวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดน้ำเสียจากเครื่องซักผ้าเพื่อการจัดการน้ำเสียชุมชน ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 การยกระดับและเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ของผลผลิตมะนาวสด เพื่อการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมที่ยั่งยืน: กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวตำบลเกษตรพัฒนา จังหวัดสมุทรสาคร ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 202420232022 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 0 0
2024 การใช้ประโยชน์กากตะกอนจาก บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) เพื่อผลิตวัสดุปลูกสำหรับพืชอายุสั้น ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2024 ผลของผลิตภัณฑ์ “Greencal Si” ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2024 การปรับปรุงดินกรดด้วยผลิตภัณฑ์จากบริษัท ซานโฮ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อการเจริญเติบโต และการเพิ่มผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2024 การศึกษาและเปรียบเทียบการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ของสายพันธุ์แหนแดง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0