โครงการวิจัยภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ปี 2021

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 0 1 0 0
2021 การรับรู้และการปรับตัวของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2021 โครงการการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในการจัดการฟาร์มจิ้งหรีดและการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 การยอมรับและความเป็นไปได้ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์โปรตีนคุณภาพสูงจากจิ้งหรีดผสมคอลลาเจน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 แนวทางการปรับตัวของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลักในจังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2021 ความต้องการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรในตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2021 การวิจัยพัฒนาสารให้กลิ่นรสกะเพราและสะระแหน่จากวัตถุดิบสายพันธุ์ไทยเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมสารให้กลิ่นรสของไทย หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2021 การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2021 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารดับกลิ่นสำหรับสัตว์เลี้ยงจากน้ำส้มควันไม้ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0