โครงการวิจัยภาควิชาปฐพีวิทยา ปี 2023

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 0 0 0
2023 การจัดการสวนมะพร้าวน้ำหอมเพื่อให้ได้ผลผลิตสม่ำเสมอตลอดทั้งปี (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การผลิตแหนเป็ดและใช้ปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มปริมาณธาตุอาหารพืช การมิเนอรัลไลเซชันของไนโตรเจนและแบคทีเรียไมโครไบโอมในดิน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 แนวทางการใช้กากน้ำตาล วีแนส และปุ๋ยโพแทสเซียมทางใบ เพื่อเพิ่มผลผลิตและความหวานของอ้อยตอ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 202320222021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2023 การศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินที่มีผลต่อการป้องกันโรคไฟท็อปเธอร่าและการชะลอการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารทางไนโตรเจนทางดินในพืชทุเรียน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0