โครงการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน ปี 2022

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 202220192008 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 0 0
2022 การผลิตสารมูลค่าสูงจากกล้วยไม้สกุลหวายเพื่อขึ้นทะเบียนอาหารใหม่และการใช้เป็นส่วนผสมในอาหารเชิงหน้าที่ ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การผลิตสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่มูลค่าสูงในระดับโรงงานต้นแบบ เพื่อผลิตอาหารฟังก์ชันลดระดับน้ำตาลในเลือดและการประเมินประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างความพร้อมทางกายภาพ และจิตสำนึกทางด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักกีฬาในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา: กรณีศึกษาการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” ผู้ร่วมวิจัย เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2022 การศึกษาตัวบ่งชี้ชีวภาพเชิงเมตาบอลิกและภาวะการอักเสบ เและจุลินทรีย์ในลำไส้ของผู้ใหญ่ ไทยที่มีภาวะนํ้าหนักเกิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2022 Exploring usefulness of utilizing outdoor leisure as environmental education in families with children หัวหน้าโครงการ แหล่งทุนต่างประเทศ 0 0 0 0