โครงการวิจัยโครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา ปี 2020

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20202019 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 1 0 0 0
2020 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยลุ่มแม่น้ำสุพรรณบุรี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 นวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในบริบทของความปกติใหม่หลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างมีเอกลักษณ์วิถีท้องถิ่นในอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลพบุรี โดยพัฒนาและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ 3 จังหวัด ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 1 0 0 0
2020 โลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลพบุรี ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและการตลาดบนความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาสุขภาพท้องถิ่น ชุมชนลุ่มแม่น้ำปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การจัดการทรัพยากรบนความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาสุขภาพท้องถิ่นเชื่อมโยงเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ชุมชนลุ่มน้ำปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวบนความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาสุขภาพท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ ชุมชนลุ่มแม่น้ำปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการย่อย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 กลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์การท่องเทีี่ยวเชิงนิเวศชุมชนลุ่มแม่น้ำปราจีนบุรีเชื่อมโยงกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับบนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนกรณีศึกษาชุมชนปลักไม้ลาย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวที่เป็นปกติใหม่ (New Normal) เพื่อให้เป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของหมู่บ้านอีต่อง ตำบลปิล็อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การประสานความร่วมมือของชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชนเข้าสู่อาชีพธุรกิจการบินในพื้นที่สนามบินใหม่จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2020 เจตนารมณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในการเลือกศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0