โครงการวิจัยสายวิชาวิทยาศาสตร์ ปี 2021

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 0 0 0 0
2021 การออกแบบผลิตภัณฑ์และประเมินผลการกำจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ในโรงงานอุตสาหกรรม (โครงการวิจัยย่อย) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 การพัฒนาเทคนิคการทำให้เป็นไอโดยความร้อนเพื่อตรวจหาลายนิ้วมือแฝง และลดผลเสียต่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2021 การออกแบบซีโอไลต์ชนิดกรดลิวอิสสำหรับการเปลี่ยนกลูโคสที่ได้จากชีวมวลเป็นสารเคมีมูลค่าเพิ่มโดยใช้การคำนวณทางเคมีคอมพิวเตอร์ การเรียนรู้ของเครื่องและการทดลอง หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 นวัตกรรมหน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งที่สามารถย่อยสลายได้ผลิตจากเซลลูโลสธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 การศึกษาฤทธิ์ทางโภชนเภสัชเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของกะเพราแดงเชื้อพันธุกรรมไทย หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 นวัตกรรมระบบฟาร์มเลี้ยงและพัฒนาอาหารจากจิ้งหรีดเพื่อเป็นอาหารแห่งอนาคต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาแมลงและสัตว์ขาข้อที่รบกวนชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 เหมืองข้อมูลและคลังทรัพยากรจุลินทรีย์เพื่อการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0