โครงการวิจัยภาควิชาการบัญชี ปี 2022

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 202220202019 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2022 ESG Performance and Firm Value: Evidence from ASEAN Stock Markets หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2022 ปริมาณและคุณภาพของการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของกิจการ และความสัมพันธ์ภายในระหว่างกัน: หลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0