โครงการวิจัยฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ ปี 2008

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

18

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

39

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

1

Award

รางวัล ปี 2008

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 17 Project 3 4 0 0
2008 โครงการวิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากฝ้ายในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การพัฒนาการผลิตเยื่อฟอกขาวจากปอในเชิงอุตสาหกรรมขนาดหย่อม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การศึกษาศักยภาพการผลิต Tea Tree (Melaleuca alternifolia) ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตวนเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การผลิตเยื่อและกระดาษด้วยมือแบบไทยโดยวิธี cold process หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การผลิตเยื่อกระดาษจากไม้สบู่ดำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 สมบัติทางกายภาพและทางกลของแผ่นฟิล์มกล้วยที่เสริมเส้นใยธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2008 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ โดยมีสารสกัดพลูและ/หรือน้ำมันพลูเป็นองค์ประกอบหลัก: 1.ผลิตภัณฑ์สเปรย์ฆ่าเชื้อในห้องน้ำแบบพกพา 2. ผลิตภัณฑ์โฟมล้างมืออนามัยแบบไม่ใช้น้ำเพื่อยับยั้งเชื้อปนเปื้อนจากที่สาธารณะ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2008 การพัฒนาพื้นที่ชนบทโครงการภูฟ้าพัฒนาฯ โดยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวชนบท ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2008 การขยายพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์ในถิ่นกำเนิด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การพัฒนาการปลูกพืชในระบบวนเกษตรเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การผลิตพลังงานจากชีวมวลไม้โตเร็วในพื้นที่โครงการภูฟ้าพัฒนาฯ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การใช้ประโยชน์จากชาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบชา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การผลิตกระดาษด้วยมือและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ชีวมวลจากศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การศึกษาและประเมินผลกระทบและผลสำเร็จของโครงการต่างๆ ภายใต้โครงการภูฟ้าพัฒนาฯ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การผลิตเยื่อกระดาษจากต้นแก่นตะวัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 17 Project 5 8 1 0
2008 การพัฒนาการผลิตเยื่ออินทรีย์จากยูคาลิปตัสฟอกขาว หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2008 การศีกษาองค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบจากเศษเหลือกิจกรรมเกษตร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2008 การผลิตกระดาษด้วยมือแบบไทยจากเปลือกสบู่ดำเพื่องานหัตถกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 เทคโนโลยีการจัดการไม้กฤษณาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2008 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นกฤษณา (Aquilaria spp) เพื่อขยายพันธุ์ในเชิงการค้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดสุคนธบำบัดจากน้ำมันหอมระเหยกฤษณา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธูปหอมชนิดกรวยจากเนื้อไม้กฤษณา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การพัฒนาระบบวนเกษตรบนพื้นที่สูงเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่โครงการภูฟ้าพัฒนาฯ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน : กรณีปลูกปอสาควบกับชาอู่หลง และถั่วแดงญี่ปุ่น หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นใยของใบสับปะรด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การใช้เส้นใยสับปะรดเป็นวัสดุเสริมแรงในพลาสติก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2008 การผลิตผืนผ้าไม่ถักทอจากเส้นใยสับปะรด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การพัฒนาการผลิตวัตถุดิบและตำรับเครื่องสำอางเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
2008 การเตรียมและสมบัติของอนุภาคที่มีโครงสร้างผลึกระดับนาโนเมตรจากแป้งข้าวเหนียว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทอผ้าด้วยกี่ทอมือแจ๊กการ์ด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การพัฒนาเว็บไซด์และฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศแบบ Interactive เพื่อสนับสนุนธุรกิจ ในภาคการผลิต การตลาด และการส่งออกแบบครบวงจรของกล้วยไม้ : กรณีพื้นที่ศึกษาภาคกลางและพื้นที่ใกล้เคียง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การประเมินศักยภาพของชีวมวลเพื่อเป็น Alternative Fuel ในภาคเหนือ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การพัฒนาเจลแต้มสิวจากสารสกัดเปลือกมังคุดเพื่อขรับรองมาตรฐาน GHP และ GMP จากองค์การอาหารและยา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 1 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 0 0 0
2008 การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหม้อข้าวหม้อแกงลิงในเชิงการค้า หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การพัฒนากระบวนการลดสารพิษในกากเมล็ดสบู่ดำจากการผลิตไบโอดีเซลเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 โครงการจัดประชุม การกำหนดกลไกการบริหารยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) สู่การปฏิบัติ แบบมีส่วนร่วม : ภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การปรับปรุงพันธุ์และการเขตกรรมสมุนไพร ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 โครงการย่อยที่ 2 อายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของไพลเหลือง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0