โครงการวิจัยฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ ปี 2006

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

23

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

21

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

0

Award

รางวัล ปี 2006

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 0 14 0 0
2006 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากฝ้ายในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การผลิตด้ายปั่นจากฝ้ายผสมเศษไหม และสมบัติทางกายภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 การวิจัยและพัฒนาการปลูกไผ่เพื่อการผลิตหน่อไม้และการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 9 0 0
2006 การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากลำไผ่ในเชิงอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 การพัฒนาธูปไล่ยุงจากเศษเหลือจากการสกัดน้ำมันสบู่ดำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการสำรวจเส้นทางกล้วยไม้เพื่อสนับสนุนการผลิต การตลาด และการส่งออกแบบครบวงจร : กรณีพื้นที่ศึกษาภาคกลางและพื้นที่ใกล้เคียง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2006 ระบบวนเกษตรบนพื้นที่สูงเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ เพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในโครงการภูฟ้าพัฒนา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน : กรณีปลูกปอสาควบกับชาอู่หลง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การพัฒนาการผลิตเยื่อฟอกขาวจากปอในเชิงอุตสาหกรรมขนาดย่อม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากไผ่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 6 4 0 0
2006 การผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษด้วยมือแบบไทยจากใบอ้อยเพื่องานหัตถุกรรมและบรรจุภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2006 การศึกษาสถานภาพและแนวทางการดำเนินงานของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 การขยายพันธุ์สบู่ดำด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การศึกษามหกายวิภาค และจุลกายวิภาคของลิ่น ชวา (Manis javanica) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2006 โครงการวิจัยและพัฒนาหุ่นจำลองผลิตภัณฑ์จากยางพาราเพื่อใช้เป็นหุ่นฝึกหัดทางการแพทย์สัตวแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทอผ้ายกดอก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การใช้ประโยชน์ของเซริซินจากน้ำต้มรังไหม หัวหน้าโครงการ
ผู้ประสานงาน
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2006 การผลิตสารตกแต่งจากเซริซินสำหรับผ้าจากเส้นใยเซลลูโลส หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การผลิตและสมบัติของเซริซินฟิล์มที่บริโภคได้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 2 1 0 0
2006 การพัฒนาคุณภาพการย้อมสีผลิตภัณฑ์ฝ้าย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 1 0 0
2006 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิว ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหนังและผลิตภัณฑ์สุคนธบำบัด ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0