โครงการวิจัยฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ ปี 2004

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2004

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2004

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2004

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2004

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2004

0

Award

รางวัล ปี 2004

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 1 7 0 0
2004 การศึกษาศักยภาพของพืชให้สีดำในการติดสีผมขาว หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2004 ชุดโครงการ : ไผ่บนพื้นที่สูง ; โครงการย่อยที่ 8 : การใช้ประโยชน์ลำไผ่บนที่สูง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 3 0 0
2004 การพัฒนากระดาษฟางขาวเคลือบน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรเพื่อยืดอายุการเก็บผลไม้กวน (ทุนวิจัยประเภทเครือข่ายภาคกลางตอนบน) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2004 การพัฒนากระดาษฟางข้าวด้วยมือแบบไทยเพื่อใช้พิมพ์สกรีน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0