โครงการวิจัยภาควิชาวรรณคดี ปี 2022

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

1

Award

รางวัล ปี 2022

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20222021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 0 0 0 0
2022 พระราชนิพนธ์ร้อยแก้วบันทึกการเสด็จประพาสของรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7 (พ.ศ. 2450- 2477): มโนทัศน์ต่อประสบการณ์การเดินทางภายหลังการปฏิวัติการคมนาคมของสยาม หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2022 องค์ประกอบหลักและความสำคัญของนิยายแช็ตในฐานะรูปแบบของเรื่องเล่า หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2022 ยันต์แม่โพสพในสังคมไทยภาคกลาง: ความหมายและความสัมพันธ์กับตำนานและความเชื่อเรื่องแม่โพสพ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2022 สิทธิมนุษยชนกับการทบทวนวิพากษ์: ประสบการณ์จากอุตสาหกรรมวรรณกรรมและแหล่งสารสนเทศ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2022 นวนิยายวายฉบับแก้ไขปรับปรุง: ทวิวัจน์ระหว่างกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงรุกกับอุตสาหกรรมวรรณกรรมในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2022 มนุษยศาสตร์เพื่อความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2022 มนุษยศาสตร์เพื่อความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว: การสร้างความรู้สึกร่วมระหว่างผู้ปกครองกับนักเรียน เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวผ่านวรรณกรรมและสื่อศิลปะ หัวหน้าโครงการย่อย เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20222017 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2022 โครงการทดสอบแบบจำลองการตั้งวาระวิจัยทางมนุษยศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0