โครงการวิจัยภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ปี 2024

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 17 Project 5 0 0 0
2024 โครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูง ปี 2567 หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูงด้วยการเชื่อมช่องว่างตลอดห่วงโซ่คุณค่าในการถ่ายทอดงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในภาคธุรกิจ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 การผลิตหลอดพลาสติกชีวภาพจากพอลิแลกติกแอซิดและเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 การพัฒนาและสร้างนวัตกรรมสำหรับผลิตเม็ดคอมพาวด์จากยางธรรมชาติ ผสมพลาสติกที่เป็นทรัพยากรหมุนเวียนและทรัพยากรเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม เพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มคุณค่าสูงสุดให้แก่ทรัพยากร ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 เทคโนโลยีเคลือบสารสะท้อนน้ำบนพลาสติกชีวภาพฐานสตาร์ชมันสำปะหลังเพื่อการพัฒนาเสื้อกาวน์แบบใช้แล้วทิ้ง หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 นวัตกรรมการยืดอายุและรักษาความสดกล้วยหอมทองด้วยฟิล์มเคลือบผิวบริโภคได้ที่มีลิกนินสกัดจากสารชีวมวลเป็นองค์ประกอบและฟิล์มบรรจุภัณฑ์สลายตัวได้ทางชีวภาพที่สร้างบรรยากาศดัดแปลงภายในแบบสมดุล หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 การเตรียมฟิล์มพลาสติกชีวภาพจากสาหร่ายพวงองุ่นเหลือทิ้งสำหรับงานด้านบรรจุภัณฑ์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 เทคโนโลยีเพิ่มสมรรถนะเชิงหน้าที่ขั้นสูงสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารต้านจุลินทรีย์จากพลาสติกชีวภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 เทคโนโลยีคอมพาวด์คอมพาวด์สารต้านจุลินทรีย์ในพลาสติกชีวภาพพอลิเอสเทอร์สำหรับบรรจุภัณฑ์ยืดอายุอาหาร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การปรับปรุงสมบัติเชิงหน้าที่ของแป้งมันสำปะหลังด้วยเทคนิคการกราฟต์สารต้านจุลินทรีย์สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ทางบรรจุภัณฑ์อาหาร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์แอคทีฟแบบมัลติฟังก์ชั่นและความเสถียรของสารออกฤทธิ์ในพอลิเมอร์ชีวภาพภายระหว่างการจัดเก็บ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การสร้างสมรรถนะเชิงหน้าที่แบบมัลติฟังก์ชั่นในพอลิเมอร์ชีวภาพเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ยืดอายุอาหารที่มีหลายส่วนประกอบ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การศึกษาความเสถียรและการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะเชิงหน้าที่ของสารออกฤทธิ์ในพอลิเมอร์ชีวภาพภายใต้สภาวะการเก็บที่มีแสงยูวีร่วม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 ระบบการพัฒนาศักยภาพการวิจัยขั้นสูงเพื่อการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2024 หน่วยวิจัยเฉพาะทางนาโนซิลเวอร์สำหรับวัสดุเชิงประกอบล้ำสมัย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2024 หน่วยวิจัยทางเทคโนโลยีการบรรจุอัจฉริยะเพื่ออาหาร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ฟังก์ชันขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0