โครงการวิจัยภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปี 2023

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 0 0 0 0
2023 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโภชนาการครบถ้วนสำหรับสุนัขจากกัญชง: อาหารเชิงหน้าที่เพิ่มมูลค่าใหม่ ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างระบบพี่เลี้ยงนวัตกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงพรีเมียม เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงมูลค่าสูงในระดับนานาชาติ ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 คุณลักษณะและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของกัญชาเพื่อการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและองค์ประกอบทางเคมีของกัญชาและการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมแปรรูปด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชัน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การสกัดที่เหมาะสมต่อสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของใบกัญชาและการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การศึกษาสมบัติของเพคตินจากกัญชาและการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหารลดไขมัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 ผลของการย่อยในระบบทางเดินอาหารจำลองต่อสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในใบกัญชาและอันตรกิริยาของใบกัญชาต่อองค์ประกอบหลักของอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากใบสับปะรดเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเกษตรสีเขียวอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 นวัตกรรมการจัดการในการใช้ประโยชน์จากใบสับปะรดเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเกษตรสีเขียวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การยกระดับคุณภาพของเส้นใยสับปะรดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตและการนำส่งสารชีวโมเลกุลเชิงหน้าที่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2022 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0