โครงการวิจัยภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2024

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

21

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 21 Project 1 0 0 0
2024 การศึกษาและพัฒนาการใช้ประโยชน์ของพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่พื้นที่แล้งของประเทศไทย (อากาเว่) สำหรับเส้นใย บรรจุภัณฑ์ และ ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตสารพรีไบโอติกในรูปฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์จากลำต้นอากาเว่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การประเมินผลของวัตถุดิบฟังก์ชันจากพืชสมุนไพรและสาหร่ายต่อไมโครไบโอมจุลินทรีย์ในระบบลำไส้จำลองของมนุษย์และองค์ความรู้เชิงลึกด้านกิจกรรมการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 ผลเชิงสุขภาพของสารสำคัญเชิงหน้าที่จากพืชสมุนไพรและสาหร่ายต่อไมโครไบโอมในระบบลำไส้จำลองของมนุษย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 โรงงานเซลล์แบคทีเรียเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบำบัด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 โรงงานเซลล์แบคทีเรียเพื่อการผลิตโพรไบโอติก ของมนุษย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 โรงงานเซลล์แบคทีเรียสำหรับการผลิตวัคซีนสัตว์น้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การยกระดับมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชเพื่อเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 แนวทางใหม่ในการประยุกต์ใช้แบคเทอริโอเฟจเพื่อเป็นสารแต่งเติมอาหารธรรมชาติสำหรับส่งเสริมคุณภาพและความปลอดภัยของเนื้อจากพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 พัฒนานวัตกรรมที่ใช้แวคคัมอินฟิวชันช่วยในกระบวนการผลิตส่วนประกอบและผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าเพิ่มที่มีคุณค่าเชิงหน้าที่/โภชนาการ/กลิ่นรส หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การประยุกต์เทคนิคอัดแพร่สุญญากาศผลักโมเลกุลสารจิบเบอเรลลิกเข้าสู่เมล็ดธัญพืชเพื่อลดระยะเวลากระบวนการผลิตมอลท์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การวิจัยและพัฒนาการผลิตน้ำตาลแลคโทซูโครสเพื่อเป็นน้ำตาลฟังก์ชันเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ำตาลแลคโทซูโครสจากเชื้อ Bacillus subtilis TISTR 001 ทั้งในรูปแบบตัวเซลล์และเอนไซม์ดิบ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การทำบริสุทธิ์และคุณสมบัติของเอนไซม์ลีแวนซูเครสจากเชื้อ Bacillus subtilis TISTR 001 เพื่อการผลิตน้ำตาลแลคโทซูโครส หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การผลิตแลกโตซูโครสด้วยเอนไซม์ b-galactosidase ที่สามารถยึดเกาะบนผิวเซลล์ Lactococcus lactis หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 ศักยภาพของหัวปลีเพื่อใช้เป็นสารประกอบเชิงหน้าที่ในการป้องกันโรคเบาหวาน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 ผลของหัวปลีต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในกลุ่มภาวะก่อนเบาหวาน, การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมโดยปิดสองข้าง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การเพิ่มมูลค่าหัวปลีสำหรับการป้องกันโรคเบาหวาน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 ระบบการพัฒนาศักยภาพการวิจัยขั้นสูงเพื่อการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2024 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเซลลูโลสเพื่อวัสดุและเทคโนโลยีแห่งอนาคต หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีนวัตกรรมของโปรไบโอติกและสารสกัดจากพืชเพื่ออาหารเชิงหน้าที่ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0