โครงการวิจัยฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ปี 2024

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

25

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 18 Project 0 0 0 0
2024 การพัฒนานวัตกรรมอาหารพร้อมบริโภคสำหรับผู้สูงอายุเพื่อนำไปใช้ในภาวะประสบภัยพิบัติ ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 การประเมินผลของวัตถุดิบฟังก์ชันจากพืชสมุนไพรและสาหร่ายต่อไมโครไบโอมจุลินทรีย์ในระบบลำไส้จำลองของมนุษย์และองค์ความรู้เชิงลึกด้านกิจกรรมการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดและโพลิแซคคาไรด์จากพืชสมุนไพรและสาหร่ายสำหรับการใช้ประโยชน์เป็นส่วนผสมของอาหารจากพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารเมตาบอไลท์แบบจำเพาะที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของมันเทศและเสถียรภาพต่อการนำไปใช้เชิงสุขภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การสกัดสารพฤกษเคมีจากมันเทศด้วยเทคโนโลยีสีเขียวและศักยภาพในการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การจำแนกสารเมทาบอไลท์แบบจำเพาะของมันเทศและความสัมพันธ์ของกระบวนการแปรรูปและฤทธิ์ทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การสร้างแบบจำลองการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและสตาร์ชในมันเทศเนื้อสีที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติด้านการย่อยของสตาร์ช และการปลดปล่อยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในหลอดทดลอง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 ฤทธิ์ทางชีวภาพ ความสามารถในการย่อย ดูดซึม และศักยภาพการนำเคอร์คูมินอยด์ไปใช้ ในอิมัลชันฟิลเจล เมทริกซ์โปรตีน และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อิมัลชัน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 กักเก็บสารเคอร์คูมินอยด์ด้วยอิมัลชันฟิลเจล: ความคงตัว รีโอโลยี ความเป็นพิษ กิจกรรมการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และการนำไปใช้ทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 อิทธิพลของโปรตีนอาหาร (โปรตีนถั่วเหลือง นม และไข่ขาว) ต่อการย่อย ดูดซึม และฤทธิ์ทางชีวภาพที่ถูกปลดปล่อยของเคอร์คูมินอยด์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 คุณสมบัติกายภาพเคมี ฤทธิ์และการนำไปใช้ทางชีวภาพของสารเคอร์คูมินอยด์ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อิมัลชัน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การปรับปรุงคุณสมบัติเชิงหน้าที่และการศึกษาความสามารถในการย่อยได้เพื่อเพิ่มศักยภาพโปรตีนทางเลือกสำหรับการผลิตอาหารแห่งอนาคต หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 ผลของการผสานส่วนผสมเชิงหน้าที่จากโปรตีนพืชและสาหร่ายต่อลักษณะโครงสร้างและงานวิจัยเชิงลึกในกระบวนการผลิตเนื้อเทียมโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 ศักยภาพการเกิดเจลของโปรตีนจิ้งหรีด: ประสิทธิภาพการย่อยได้ในหลอดทดลองและฤทธิ์ทางชีวภาพที่ถูกปลดปล่อย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การใช้ประโยชน์เศษเหลือจากการผลิตโปรตีนเกษตรด้วยกระบวนการหมักแบบ solid-state fermentation สำหรับการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสสที่มีคุณสมบัติเชิงฟังก์ชัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวสายพันธุ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 ผลิตภัณฑ์ข้าวผสมพร้อมทานที่ปรับสมบัติให้ย่อยได้ช้าลง และมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การทดสอบคุณค่าทางโภชนาการ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบอาหารจากข้าวสายพันธุ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20242023 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 0 0 0
2024 อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ Macadamia Balls with Chia Seeds and Sea Salt หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2024 อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑนมพร่องมันเนยปราศจากน้ำตาลแลคโตส สูตรโปรตีนสูง รสช็อกโกแลต หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2024 อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑนมพร่องมันเนยปราศจากน้ำตาลแลคโตส สูตรโปรตีนสูง กลิ่นบัตเตอร์สก็อตช์ หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2024 อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑนมพร่องมันเนยปราศจากน้ำตาลแลคโตส สูตรโปรตีนสูง กลิ่นสตรอเบอร์รี่ หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2024 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่จากเปลือกมะนาวและเยลลี่ตักจากเยื่อมะนาว หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2024 อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ รสชานมโกโก้ (ตรา จัสท์ ดริ้งค์) หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2024 อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ สูตรสำหรับกาแฟและเครื่องดื่ม (ตราเมจิ มิกซ์มิลค์) หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0