โครงการวิจัยฝ่ายวิศวกรรม ปี 2017

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

1

Award

รางวัล ปี 2017

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20142012 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2017 การพัฒนาปรับปรุงเครื่องคั้นน้ำมะนาวระบบอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การพัฒนาเนื้อเทียม ด้วยเครื่องวิลเลจเทคเจอไรเซอร์และอาหารว่างจากกากถั่วเหลือง และกากโปรตีนถั่วเขียว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2017 การวิจัยและพัฒนาเครื่องสกัดน้ำมันจากผลอะโวกาโด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0