โครงการวิจัยภาควิชาพยาธิวิทยา ปี 2021

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 0 0 0 0
2021 การพัฒนาชุดตรวจภูมิคุ้มกันของโรคโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 โครงการการพัฒนาวิธีทดสอบ multiplex one-step RT-qPCR สำหรับการตรวจจับอิริโดไวรัสและไวรัสอัมพาตจิ้งหรีดพร้อมกันในไข่จิ้งหรีด หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 โครงการการศึกษาการตอบสนองทางซีโรโลยีต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในแมวและการคัดเลือกชนิดแอนติเจน ที่มีประสิทธิภาพในการใช้ตรวจคัดกรองการติดเชื้อด้วยวิธีการทางซีโรโลยีในแมว เพื่อเตรียมความพร้อมตั้งรับความเป็นไปได้ในการรั่วไหลการติดเชื้อจากคนสู่สัตว์เลี้ยงและสัตว์สู่คน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 เครื่องหมายพันธุกรรมและอณูชีววิทยาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 วิวัฒนาการเชิงภูมิศาสตร์และผลกระทบของมนุษย์ต่อการอนุรักษ์พันธุกรรมในสัตว์ทะเลใกล้สูญพันธุ์ (Phylogeography and Impacts of Human on Conservation Genetic of Marine Endangered Species) ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ทางสัตวแพทย์ หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 การพัฒนาชีวภัณฑ์สำหรับควบคุมและป้องกันโรคในสัตว์ (Development of biologics for prevention and control of animal diseases) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2021 การศึกษาประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อบิดของผลิตภัณฑ์สารเสริมที่เปลี่ยนข้อมูลยาในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟ้าในไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2021 การศึกษาประสิทธิภาพในการป้องกันบิดของสารเสริมอาหารทดแทนในไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0