โครงการวิจัยภาควิชาจิตวิทยา ปี 2022

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

19

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

2

Award

รางวัล ปี 2022

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20242011200820072006 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2024 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 0 0
2022 การสร้างแบบวัดสุขภาพจิตสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2022 โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2022 “การพัฒนาแบบวัดจิตวิญญาณในการทำงาน ฉบับภาษาไทย” หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2022 ปัจจัยเชิงเหตุและผลของการหลอมรวมระหว่างงานและชีวิตที่มีต่อการปฏิบัติงานและสุขภาวะของผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานที่บ้านในเขตพื้นที่เสี่ยงโควิด 19 หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0