โครงการวิจัยภาควิชาจิตวิทยา ปี 2021

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

3

Award

รางวัล ปี 2021

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20242011200820072006 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2024 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2021 จิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน: การศึกษาแบบกำหนดขอบเขต หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2021 โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิขาสังคมศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2021 การทบทวนและการสร้างกรอบมโนทัศน์ของสุขภาวะทางปัญญาในคนวัยทำงาน หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2021 แนวคิด และองค์ประกอบสุขภาวะทางปัญญาในคนวัยทำงานของสังคมไทย หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 0 0 0 0