โครงการวิจัยภาควิชาจิตวิทยา ปี 2019

20

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

2

Award

รางวัล ปี 2019

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20242011200820072006 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2024 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 2 0 0 0
2019 การทำนายพฤติกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนและความใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2019 ปัจจัยเชิงเหตุและผลของความยึดมั่นผูกพันในงานที่มีต่อพฤติกรรมมุ่งนวัตกรรมของอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 1 0 0 0
2019 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียสำหรับข้อมูลที่มีการแจกแจงทวินาม ผู้ร่วมวิจัย เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2019 วิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา อุตสาหกรรมและองค์การ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2019 การพัฒนาจิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน และผลลัพธ์ขององค์การ: การศึกษาเชิงประจักษ์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2019 การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การเตรียมความพร้อมสำหรับประชากรก่อนสูงวัยในที่ทำงาน: โปรแกรมการพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณ และความผาสุกทางจิต หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2019 คลังความรู้ผู้สูงวัย สืบสานภูมิปัญญาไทยสู่เยาวชน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0