โครงการวิจัยภาควิชาจิตวิทยา ปี 2018

17

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

16

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20242011200820072006 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2024 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 5 1 0 0
2018 พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้บริหาร:ปัจจัยที่มีอิทธิพลและโมเดลการพัฒนา หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2018 การเปรียบเทียบตัวแบบการถดถอยสำหรับข้อมูลนับเมื่อค่าความแปรปรวนมากกว่าค่าเฉลี่ย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2018 บุคลิกภาพที่เข้มแข็ง ความเข้มแข็งของครอบครัว การสนับสนุนทางสังคม และการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2018 การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของการทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2018 ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ การรู้เท่าทันสื่อ และความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2018 โปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2018 ทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ แนวทางการรู้เท่าทันและวิเคราะห์สื่อ และสุขภาพจิตของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2018 การเห็นคุณค่าในตนเอง ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน และความผาสุกของบุคลากรกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2018 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงไส้เดือนและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมูลไส้เดือน สู่ชุมชน คุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ร่วมวิจัย เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2018 ผลของการให้คำปรึกษากลุ่มที่มีต่อความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นของนิสิตจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2018 การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงาน: บูรณาการความรู้จิตวิทยาชุมชนสู่การบริการสังคมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2018 การพัฒนามาตรวัดการเห็นคุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2018 ผลของการติดต่อระหว่างวัยแบบโดยตรงและแบบขยายต่อเจตคติต่อผู้สูงอายุ: การศึกษาตัวแปรส่งผ่านหลายตัว หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 1 0 0 0
2018 อิทธิพลของสุขภาวะทางปัญญา และ จิตวิญญาณในสถานที่ทำงานที่ส่งผลต่อ ความพึงพอใจในการทำงานและความผาสุกทางจิต หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา และจิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การศึกษาการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา และจิตวิญญาณในสถานที่ทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0