โครงการวิจัยภาควิชาจิตวิทยา ปี 2017

20

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

1

Award

รางวัล ปี 2017

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20242011200820072006 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2024 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 1 4 0 0
2017 โครงการนำร่องการสร้างองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรดิน น้ำ อากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ สวนป่าเกดน้อมเกล้า ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2017 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมดุลระหว่างงานและชีวิตของเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าทางโทรศัพท์หญิง กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2017 การปรับตัว ความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรค และความเครียดของนิสิตชั้นปีที่ 1 ในหอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2017 ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ความผาสุกทางจิตใจและความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2017 การเสริมสร้างพลังอำนาจ ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน กับคุณภาพชีวิตของสตรีในวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2017 การเปิดรับสื่อ ความฉลาดทางสุขภาพ และ พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2017 การศึกษาผลการจัดโครงการส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพและพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2017 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยประชากรสองกลุ่มที่อิสระกัน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2017 กรอบความคิด การรับรู้ความสามารถของตนเอง และการรู้เท่าทันสื่อของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2017 สติ ความฉลาดทางอารมณ์ ความผูกพันในครอบครัว กับ ความหมั่นเพียรของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2017 โปรแกรมการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิต หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2017 ผลของชุดกิจกรรมที่มีต่อทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่ประสบความสำเร็จของนักเรียนปฐมวัยโรงเรียนศุภลักษณ์ จังหวัดเชียงราย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0