โครงการวิจัยภาควิชาจิตวิทยา ปี 2016

23

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

2

Award

รางวัล ปี 2016

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20242011200820072006 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2024 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 4 5 0 0
2016 พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของผู้มีส่วนได้เสีย: จังหวัดราชบุรี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2016 การแสวงหาความตื่นเต้นเร้าใจ การหลงตัวเอง การเปรียบเทียบทางสังคม และพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2016 การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการรับรู้อารมณ์ของวัยเด็กตอนต้นที่มีต่อสื่อกระตุ้นการรับรู้ กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร” หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2016 การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเยาวชนปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2016 พฤติกรรมการสูบบุหรึ่ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสูบบุหรี่ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2016 อิทธิพลของความฉลาดทางอารมณ์ที่มีต่อความผาสุกและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าทางโทรศัพท์ กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2016 การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจิตวิทยาของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2016 พฤติกรรมการบริโภคเสื้อผ้าสำเร็จรูปของผู้สูงอายุสตรีในกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2016 ผลของโปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ต่อการทำงานเป็นทีมนิสิตภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2016 ผลของโปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2016 ผลของโปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนิสิตภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2016 การประมาณช่วงความเชื่อมั่นสำหรับผลต่างระหว่างสัดส่วนสองกลุ่มที่อิสระกัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2016 การรับรู้เมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ การดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นผู้สูงอายุที่ประสบความสำเร็จของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0