โครงการวิจัยภาควิชาจิตวิทยา ปี 2015

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

0

Award

รางวัล ปี 2015

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20242011200820072006 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2024 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 6 2 0 0
2015 การพัฒนาแบบวัดพัฒนาการสำหรับวัยเด็กตอนต้น หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2015 การวิจัยและพัฒนากระบวนการทดสอบทางจิตวิทยา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 2 0 0
2015 ความฉลาดทางสังคม และพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2015 การพัฒนาแบบทดสอบเพื่อใช้ในการคัดเลือกบุคลากร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 2 0 0 0
2015 ความฉลาดทางจริยธรรม แรงจูงใจภายใน มิตรภาพ และการเรียนรู้แบบกำกับตนเองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษตอนปลาย โรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2015 ทัศนคติและพฤติกรรมเอื้อเฟื้อต่อผู้สูงอายุของนิสิตคณะสังคมศาสตร" มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร" หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2015 การประเมินผลหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาชุมชน พ.ศ. 2555 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2015 ทักษะทางสังคม การดูแลตนเอง กับความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ภาคกลาง ประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2015 ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในพื้นที่สีเขียว “คุ้งบางกะเจ้า” สู่ความยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2015 ผลของโปรแกรมกลุ?มสัมพันธ?ต?อพฤติกรรมการกล?าแสดงออกของนิสิตภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร? มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 3 0 0 0
2015 การพัฒนาจิตวิญญาณและจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2015 การศึกษาการมีส่วนร่วมของมวลชนในการลดอาชญากรรม : วิธีคิดและยุทธศาสตร์ในการทำงานลดอาชญากรรมร่วมกันระหว่างตำรวจและมวลชน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การศึกษาวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้าน อบถ. ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การศึกษาวิจัยและพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการและการสืบสวน อบถ.ในส่วนงานตำรวจ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การสังเคราะห์องค์ความรู้:การเปลี่ยนแปลงสถานภาพครอบครัวไทยและแนวทางเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 ทัศนคติ ความพึงพอใจและความผูกพันต่อการดำเนินงาน ความรับผิดชอบต่อสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชน และความผูกพันต่อชุมชนของประชากรในชุมชนโดยรอบโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง และกลุ่มบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ.2558 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การตั้งเป้าหมายส่วนบุคคล การสนับสนุนทางสังคม การเผชิญปัญหา และความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2015 การทำหน้าที่ด้านความคิดความเข้าใจ การพึ่งตนเอง ทักษะทางสังคม และพฤฒพลังของผู้สูงอายุ ณ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0