โครงการวิจัยภาควิชาจิตวิทยา ปี 2014

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

16

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

1

Award

รางวัล ปี 2014

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20242011200820072006 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2024 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 9 1 0 0
2014 การวิจัยและประเมินผลหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2014 อิทธิพลของภาวะผู้นำ จิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน และสุขภาวะทางจิตวิญญาณ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 4 0 0 0
2014 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณช่วงความเชื่อมั่นสำหรับผลต่างระหว่างสัดส่วนสองกลุ่มที่เป็นอิสระกันเมื่อขนาดตัวอย่างเล็ก ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2014 สถิติทดสอบที่ไม่ใช้พารามิเตอร์สำหรับการทดสอบคาวมแตกต่างระหว่างประชากรสองกลุ่มที่เป็นอิสระกัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2014 พฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดโรคอ้วน ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
2014 การศึกษาเปรียบเทียบ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2014 การเห็นคุณค่าในตนเองและรูปแบบการสื่อสารของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 4 0 0 0
2014 โครงการการป้องกันและลดอาชญากรรมตามแบบจำลองตำรวจร่วมมวลชนลดอาจญากรรม (ตมอ.) กรณีศึกษา กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 โครงการสำรวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และความผูกพันต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองบริษัท ปตท. (จำกัด) มหาชน ของประชากรที่อาศัยในชุมชนโดยรอบในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุต หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 ความต้องการเชิงวิชาชีพในประชาคมอาเซียน: การเรียนรู้โดยการนำตนเอง ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค การสนับสนุนทางสังคมและวุฒิภาวะทางอาชีพของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2014 การพยากรณ์พฤติกรรมตามแผนในการดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพของนิสิตเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ศึกษาเฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 แรงจูงใจในการทำงาน บุคลิกภาพที่เข้มแข็ง และความผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2014 ความยืดหยุ่น สัมพันธภาพในครอบครัวการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม และความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2014 ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค ความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ การสนับสนุน ทางสังคม และพัฒนกิจการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นตั้งครรภ์ จังหวัดอ่างทอง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2014 เจตคติต่องาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน ความขัดแย้งระหว่างการทำงานกับครอบครัว และความผาสุกทางจิตวิญญาณของบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0