โครงการวิจัยภาควิชาจิตวิทยา ปี 2013

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

5

Award

รางวัล ปี 2013

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20242011200820072006 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2024 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 1 0 0 0
2013 การวิจัยและประเมินผลหลักสูตรวืทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2554) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2013 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าแบบช่วงสำหรับพารามิเตอร์สเกลของการแจกแจงไวบูลล์และเอกซ์โพเนนเชียลแบบสองพารามิเตอร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2013 Worthy Lessons from Canada for Community Psychology and for Human, Community, Educational and National Development in Thailand หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2013 Knowledge Report from International Conferences, National Conferences and Community Conferences หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2013 Knowledge Report on the Parent's Handbook Training for Effective Parenting/ Systematic Training for Effective Parenting (STEP): Adlerian Approach หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 1 0 0 0
2013 โครงการ การป้องกันและลดอาชญากรรมตามแบบจำลองตำรวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม(ตมอ.) กรณีศึกษา กองบัญชาการตำรนวจนครบาล(บช.น.) ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 โครงการความสุขและความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 อิทธิพลของการสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณค่าในตนเอง และการควบคุมตนเองที่มีต่อความหยุ่นตัวของนิสิตรอพินิจ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0