โครงการวิจัยภาควิชาจิตวิทยา ปี 2010

17

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

0

Award

รางวัล ปี 2010

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20242011200820072006 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2024 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 13 5 0 0
2010 วิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา อุตสาหกรรมและองค์การ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2010 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของสมดุลระหว่างงานและชีวิตที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงานที่มีประสิทธิภาพของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เขตภาคตะวันออกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 1 0 0
2010 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณแบบช่วงความเชื่อมั่นของผลต่างค่าเฉลี่ยสองประชากรในการแจกแจงแบบล็อกนอร์มอล ที่ปรึกษาโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2010 Buddhism and Early childhood Education: Enhancing the Child's Moral Development from Prenatal Stage to Preschool Ages หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 4 1 0 0
2010 Worthy Lessons from Vietnam for Community Psychology and for Human, Community, Educational and National Development in Thailand หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2010 Worthy Lessons from Bali, Indonesia, for Community Psychology and for Human, Community, Educational and National Development in Thailand หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2010 Worthy Lessons from Singapore, Malaysia and Penang, for Community Psychology, and for Human, Community, Educational and National Development in Thailand หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2010 Knowledge Report from International Conferences and National Conferences หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2010 ภาวะผู้นำ จิตวิญญาณในการทำงาน ผลการปฏิบัติงาน และบรรษัทภิบาล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 6 1 0 0
2010 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภทสามัญ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 1 0 0 0
2010 การศึกษาและพัฒนาเครื่องมือประเมินและตัวชี้วัดสุขภาวะทางจิตวิญญาณเพื่อการพัฒนา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2010 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค กรณีศึกษา กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 การสร้างสันติสุขจากภายใน: การทำหน้าที่ของครอบครัวกับการสร้างคุณลักษณะทางจิตวิทยาสันติภาพ ของวัยรุ่นท่ามกลางสภาวะความขัดแย้งในสังคมไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0