โครงการวิจัยภาควิชาจิตวิทยา ปี 2009

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

0

Award

รางวัล ปี 2009

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20242011200820072006 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2024 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 3 1 0 0
2009 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการทำงานของครูกับความรุนแรงในเด็กนักเรียน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2009 การยอมรับตนเองของหญิงท้องไม่พร้อม หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2009 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานและความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 3 0 0 0
2009 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการทำงานของครูกับความรุนแรงในเด็กนักเรียน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2009 Cultural Meaning in Program Activities: A Reflection of Thai Values on Teaching Process and Interaction หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2009 Knowledge Report from International Conferences, National Conferences and Community Conferences หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2009 Worthy Lessons from Austria and Czech Republic for Community Psychology and for Human, Community, Educational and National Development in Thailand หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 1 0 0 0
2009 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมที่ยั่งยืนของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2009 โครงการศึกษาและพัฒนาระบบประเมินความเชื่อถือไว้วางใจ (Public Trust) ในหน่วยงานของรัฐ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การป้องกันปัญหาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ในกลุ่มเยาวชน กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 โครงการศึกษาและพัฒนาระบบประเมินความเชื่อถือไววางใจ ระหว่างสำนักงาน ก.พ. และหน่วยราชการ ปีงบประมาณ 2552 ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0