โครงการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมเคมี ปี 2024

29

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 3 0 0 0
2024 การพัฒนาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์การวิเคราะห์จากอัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์ (Al) สำหรับเซ็นเซอร์ที่ผลิตจากวัสดุยางธรรมชาติสำหรับการวัดความดันในสองมิติ ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 การพัฒนาเซ็นเซอร์ความเครียดจากยางธรรมชาติเพื่อใช้ในโลก Metaverse ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การปรับปรุงการยึดติดชั้นของสารนำไฟฟ้ากับชั้นยางธรรมชาติสำหรับทำเซ็นเซอร์วัดความเครียด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การใช้ประโยชน์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทนเป็นสารตั้งต้นในการผลิตสารเคมีมูลค่าเพิ่มเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนแบบคาร์บอนต่ำ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2024 ผลของเทคนิคไมโครเวฟในการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็ก-โคบอลต์-โพแทสเซียม-อะลูมิน่าสำหรับการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นโอเลฟินส์เบา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การแปลงผันของคาร์บอนไดออกไซด์อย่างยั่งยืนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน: การผลิตอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนบนตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ชนิด ZSM-5 พื้นที่จำกัดภายใต้สนามแม่เหล็ก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา BiVO4/g-C3N4 ต่อความสามารถการผลิตไฮโดรเจนผ่านปฏิกิริยาการแยกน้ำด้วยแสงภายใต้แสงที่มองเห็นได้ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การเปลี่ยนแก๊สมีเทนเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่สูงขึ้นด้วยวิธีทางอ้อมผ่านปฏิกิริยาการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของแก๊สมีเทนและการสังเคราะห์ฟิชเชอร์โทรป หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 ระบบการพัฒนาศักยภาพการวิจัยขั้นสูงเพื่อการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2024 วัสดุนาโนขั้นสูงเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน: การพัฒนาตัวดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างจำเพาะเจาะจง หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2020 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0