โครงการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมเคมี ปี 2019

65

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

39

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

1

Award

รางวัล ปี 2019

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 30 Project 18 4 0 0
2019 โครงการวิจัยวิศวกรรมความปลอดภัย หัวหน้าฯ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2019 การประเมินรูปแบบการเดินทางและใช้แอร์ของคนไทยในมุมมองของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฯ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2019 การปรับปรุงคุณภาพยาโดยใช้ dense CO2 หัวหน้าฯ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2019 การศึกษาวิธีการนำกลับมาใช้ซ้ำและการคืนสภาพตัวเร่งปฏิกิริยา SrO บนตัวรองรับ CaO ที่พัฒนามาจากเปลือกไข่สำหรับการผลิตไบโอดีเซล หัวหน้าฯ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2019 การแยกสารออริซานอลที่มีมูลค่าสูงจากรำข้าวเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง ผู้ร่วมฯ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีเหล็กเป็นองค์ประกอบหลักและตัวเร่งปฏิกิริยาผสมสำหรับการผลิตโอเลฟินส์เบาจากปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หัวหน้าฯ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2019 การศึกษาประสิทธิภาพของ SBA-15 ที่เจือ Zn สำหรับใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาไกลโคไลซิสขยะพลาสติก PET ที่ปรึกษาฯ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2019 นวัตกรรมเซลลูโลสจากใบสับปะรดเหลือทิ้งจากเกษตรกรรม หัวหน้าฯ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2019 การนำเซลลูโลสจากใยสับปะรดมาใช้เป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติเพื่อเสริมแรง หัวหน้าฯ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การพัฒนาสารเพิ่มความหนืดในอาหารสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบากจากเซลลูโลสของใบสับปะรดเหลือทิ้ง หัวหน้าฯ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2019 การพัฒนาโฟมคอมโพสิตย่อยสลายได้ทางชีวภาพของพอลิแลกติกเอซิดและเซลลูโลสจากเส้นใยสับปะรด หัวหน้าฯ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การดัดแปรเซลลูโลสจากใบสับปะรดเพื่อใช้เป็นตัวดูดซับโลหะไอออนในน้ำเสีย หัวหน้าฯ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การผลิตสารประกอบคาร์บอนจากเส้นใยใบสับปะรดเพื่อใช้เป็นขั้วไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์กักเก็บพลังงานไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ขับเคลื่อนไฟฟ้า หัวหน้าฯ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2019 ลิ้นอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะแบบพกพา: นวัตกรรมทางด้านอาหารในแนวทางเวชศาสตร์การป้องกันเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคและเพื่อคงอัตลักษณ์รสชาติอาหาร หัวหน้าฯ
ที่ปรึกษาฯ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2019 การสร้างและพัฒนาอุปกรณ์วัดปริมาณน้ำตาลในอาหารแบบพกพาได้จากเซ็นเซอร์เยื่อเลือกผ่านลิปิด/พอลิเมอร์ และแบบจำลองเครือข่ายประสาทเทียมในการตรวจวัดปริมาณน้ำตาลในอาหารและเครื่องดื่ม หัวหน้าฯ
ที่ปรึกษาฯ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2019 นวัตกรรมวัสดุผสมลิกนินจากเศษเหลือทิ้งปาล์ม หัวหน้าฯ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
2019 การพัฒนาแผ่นฟิล์มและบรรจุภัณฑ์ต้านจุลินทรีย์จากพอลิเมอร์และลิกนิน หัวหน้าฯ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตลิกนินจากทะลายปาล์มเปล่า หัวหน้าฯ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2019 เยื่อเลือกผ่านโปรตรอนชนิดลิกนิน-ไคโตซานคอมโพสิตสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพ หัวหน้าฯ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การผลิตแผ่นแปะยาเตรียมจากลิกนินกับน้ำยางธรรมชาติโปรตีนต่ำเพื่อนำส่งเฉพาะยาสำหรับรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางผิวหนังในสัตว์เลี้ยง หัวหน้าฯ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การพัฒนาลิกนินเพื่อใช้ในอีพ็อกซีเรซิน หัวหน้าฯ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติและลิกนินซึ่งสกัดจากทะลายปาล์มเปล่าเพื่อเสริมแรงและต้านเชื้อจุลินทรีย์ หัวหน้าฯ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 นวัตกรรมแบบครบวงจรเพื่อการใช้ประโยชน์ก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมฐานชีวภาพในประเทศไทย หัวหน้าฯ
ผู้ร่วมฯ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2019 การผลิตเมทานอลจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ฐานชีวภาพโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา Cu-Zn โหลดบนตัวรองรับรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์แอโรเจล หัวหน้าฯ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2019 การสังเคราะห์โอเลฟินส์จากปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ฐานชีวภาพบนตัวเร่งปฏิกิริยา เหล็ก-โคบอลต์-โพแทสเซียม-อะลูมินา หัวหน้าฯ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2019 การเลือกผลิตโอเลฟินส์ผ่านปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนของก๊าซคาร์บอนได-ออกไซด์ฐานชีวภาพบนตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็กและโคบอลต์บนตัวรองรับโพแทสเซียม-อะลูมินา: ผลของสนามแม่เหล็ก หัวหน้าฯ
ผู้ร่วมฯ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การสังเคราะห์สารประกอบไฮโดรคาร์บอนจากก๊าซชีวภาพผ่านปฏิกิริยาออกซิเดทีฟคัปปลิ้งของมีเทน หัวหน้าฯ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2019 การปรับแต่งโครงสร้างของตัวรองรับอะลูมินาโดยเทคโนโลยีการอบแห้งขั้นสูงเพื่อพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะสำหรับการสังเคราะห์สารประกอบไฮโดรคาร์บอนจากก๊าซชีวภาพ หัวหน้าฯ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2019 การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอมีเทนบริสุทธิ์ที่ได้ปุ๋ยพลอยได้จากการบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร ผู้ร่วมฯ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 กระบวนการเพิ่มความเข้มข้นมีเทนจากก๊าซชีวภาพด้วยกระบวนการดูดซึมก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ในช่องจุลภาคโดยใช้แอมโมเนียจากน้ำเสีย หัวหน้าฯ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2019201820172016 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 0 0 0
2019 การผลิตเมทานอลจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ฐานชีวภาพโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา Cu-Zn โหลดบนตัวรองรับรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์แอโรเจล หัวหน้าฯ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2019 จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นในกระบวนการผลิตยางก้อนถ้วยและวิธีการกำจัด (ปีที่ 2) หัวหน้าฯ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2019 การศึกษาการผลิตไข่ปลาคาเวียร์จากสาหร่ายทะเล ผู้ร่วมฯ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2019 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาจากทะลายปาล์มเปล่าเพื่อผลิตสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟูรัลด้วยกระบวนการแบบต่อเนื่องในปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ง หัวหน้าฯ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2019 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีเหล็กเป็นองค์ประกอบหลักและตัวเร่งปฏิกิริยาผสมสำหรับการผลิตโอเลฟินส์เบาจากปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หัวหน้าฯ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2019 การผลิตฟิล์มนำไฟฟ้าได้จากยางธรรมชาติ หัวหน้าฯ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

แสดงความคิดเห็น

(0)