โครงการวิจัยภาควิชาการจัดการป่าไม้ ปี 1996

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 1996

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 1996

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 1996

4

Project

โครงการวิจัย ปี 1996

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 1996

0

Award

รางวัล ปี 1996

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20232021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 0 0
1996 โครงการศึกษาโครงสร้างการเกษตรของสินค้ายุทธศาสตร์เกษตรในส่วนของไม้เศรษฐกิจ (ยางพารา, ยูคาลิปตัส) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
1996 โครงการศึกษาโครงสร้างการเกษตรของสินค้ายุทธศาสตร์เกษตรในส่วนของไม้เศรษฐี (ยางพารา,ยูคาลิปตัส) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
1996 การสำรวจและประเมินผลผลิตของสวนป่า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
1996 การสำรวจศักยภาพของแหล่งไม้ยูคาลิปตัสในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0