โครงการวิจัยคณะประมง บางเขน ปี 2020

52

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

46

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

1

Award

รางวัล ปี 2020

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 30 Project 2 1 0 0
2020 การผลิตเครื่องดื่ม Biogel จากสาหร่าย หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2020 การผลิตสีน้ำโปสเตอร์จากกาวหนังปลาเพื่องานศิลปะ หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2020 การประยุกต์ใช้วัคซีนเชื้อตายแบบรวมเพื่อการป้องกันโรคแบคทีเรียที่สร้างความเสียหายในการเลี้ยงปลากะพงขาว (Lates calcarifer) ในบ่อดิน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การศึกษาการเจริญเติบโต สัดส่วนเพศ ระยะสมบูรณ์พันธ์ุและความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii De Man) ที่เลี้ยงภายในประเทศไทย โดยใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน ATPase 6/8 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 ผลของการใช้ไคโตซานต่อคุณภาพปลา หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2020 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรม และชีววิทยาการสืบพันธ์ุของปลากลุ่มปลาหางแข็ง เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การศึกษาเบื้องต้นเรื่องการขึ้นรูปผงหนังจากผลพลอยได้ของโรงงานอุตสาหกรรมหนังด้วยกาวจากหนังปลา หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2020 การศึกษาประชากรไก่ป่าและไก่พื้นเมืองโดยเทคโนโลยีจีโนมิกส์เพื่อหาอัตลักษณ์ทางพันธุกรรมของไก่แห่งสยามประเทศสู่การอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์เชิงพาณิชย์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของกวางผา (Naemorhedus griseus) ในประเทศไทย เพื่อวางแผนอนุรักษ์และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 1 0 0 0
2020 การศึกษาและวิเคราะห์อัตลักษณ์ของพริกไทยดำพันธุ์พื้นเมืองโดยอาศัยเทคนิคเมตาโบโลมิกส์ และหาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพริกไทยด้วยเครื่องหมายสก๊อต เพื่อสร้างเอกลักษณ์และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในภาคตะวันออกและภาคใต้ของไทย ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 นวัตกรรมเทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาและการขนส่งของสาหร่ายพวงองุ่นในเชิงการค้า ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การพัฒนาสาหร่ายสไปรูลิน่าเพื่อผลิตโปรตีนคุณภาพและความสัมพันธ์กับไฟโคบิลิโปรตีน ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมและการสกัดด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ เริ่มปี 2563) ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุจากผลิตภัณฑ์พลอยได้ของอุตสาหกรรมแปรรูปปลาทูน่า หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การยกระดับธนาคารปูม้าชุมชนสู่ชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การเกิดสารไซยาโนทอกซินจากการเกิดยูโทรฟิเคชันในแหล่งน้ำจืดและแนวทางในการฟื้นฟูแหล่งน้ำจืดที่เกิดยูโทรฟิเคชันเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฮโดรไลเซทจากเศษเหลือเลือดปลาทูน่าของกระบวนการผลิตปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 พัฒนาการผลิตแม่พันธุ์ปูทะเลไข่นอกกระดองและเพิ่มศักยภาพการอนุบาลลูกปูทะเลเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรปูทะเลอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การขับเคลื่อนธนาคารปูม้าตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) ในพื้นที่กลุ่มเครือข่ายธนาคารปูม้าอำเภอปะทิว-เมือง จังหวัดชุมพร หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การผลิตโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันเพื่อใช้ในการป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุของการสูญเสียทางเศรษฐกิจที่สำคัญในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระดับฟาร์มเลี้ยง หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 1 0 0 0
2020 สารที่มีสมบัติเชิงฟังก์ชั่นจากผลพลอยได้การแปรรูปสัตว์น้ำ หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการย่อย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การแยก anserine และ carnosine จากเศษเหลือกระบวนการผลิตปลาทูน่า หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การพัฒนาผงเลือดปลาทูน่าและประสิทธิภาพในการต้านการอักเสบ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 นวัตกรรมในการผลิตสาหร่ายทะเลเพื่อพัฒนาและใช้ประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากสาหร่ายทะเล หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเลี้ยงสาหร่ายทะเลเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 ต้นแบบนวัตกรรมการผลิตสาหร่ายทะเลอินทรีย์สู่อุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 ผลของการทำแห้งและอายุการเก็บรักษาต่อคุณค่าทางโภชนาการและสมบัติเชิงฟังก์ชั่นของสาหร่ายทะเล หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงบูรณาการจากไม้ผล/ประมง/ ปศุสัตว์ : ทางเลือกใหม่ให้เกษตรกรสวนยางในเขตพื้นที่ริมแม่น้ำโขง หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงบูรณาการเพื่อความยั่งยืน... หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 เงินอุดหนุนโครงการศูนย์นวัตกรรมวัคซีนและชีวภัณฑ์ในสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2020201920182014 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 0 0
2020 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาพลวงชมพูเชิงพานิชย์อย่างยั่งยืนเพื่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย แหล่งทุนต่างประเทศ 0 0 0 0
2020 ลักษณะเฉพาะไฮดรอลิกและความทนร้อน ของไม้ยืนต้นในป่าดิบชื้นทางภาคใต้ของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย แหล่งทุนต่างประเทศ 0 0 0 0
2020 ความหลากชนิดและรูปแบบการแพร่กระจายของสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลเขตร้อนสกุล Lobophora (Dictyotales, Phaeophyta) ในประเทศไทย โดยอ้างอิงจากผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การจัดการและอนุรักษ์ชายฝั่ง หัวหน้าโครงการ แหล่งทุนต่างประเทศ 0 0 0 0
2020 โครงการการพัฒนาแบบจำลองแบบคู่ควบ COAWST เพื่อคาดการณ์พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนบริเวณพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทย หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 0 0 0 0
2020 ผลของโพลิออลพลาสติไซเซอร์ที่มีต่อสมบัติเชิงกลของฟิล์มไคโตแซน หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2020 การศึกษาผลของความเข้มข้นของเจลาติน-ไคโตแซนต่อสมบัติทางกลของฟิล์มเคลือบบริโภคได้ หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2020 นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่ต้มโปรตีนสูงจากเนื้อสัตว์น้ำ หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2020 ขยะพลาสติกและไมโครพลาสติกบนหาดทรายที่ได้รับผลกระทบจากมนุษย์แตกต่างกัน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2020 พฤติกรรมการเลือกสีของปลาหมึก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2020 การสร้างศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูและเครือข่ายชุมชนปูม้าเพื่อเพิ่มผลผลิตปูม้า (Portunus pelagicus) ในพื้นที่ทะเลไทยตอนบน (ระยะที่ 2) หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งแห้งจากปลาหางแข็ง (Megalaspis cordyla) หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2020 ประสิทธิภาพการเป็นสารตกตะกอนน้ำนมเจือจางโดยไคโตซานจากเปลือกปู หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 0 0
2020 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณวัสดุลงเกาะปะการังธรรมชาติจังหวัดระยอง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2020 แผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลในช่วงหลังสถานการณ์โควิด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2020 สมบัติทางกายภาพเคมีของไส้กรอกไก่อิมัลชันที่เติมสารกลุ่มไฮโดรคอลลอยด์ในการทดแทนสารประกอบฟอสเฟตบางส่วน ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2020 แนวทางการเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 0 0 0 0