ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ทางเลือก

Publish Year International Journal 1
2021 exน.ส.นวพรรษ พิพัฒน์ไพฑูรย์, inดร.นวลจันทร์ พารักษา, รองศาสตราจารย์, "Defatted coconut residue as alternative feedstuff for growing and finishing pigs", Songklanakarin Journal of Science and Technology , ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2021, หน้า 364-371