การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ และดัชนีมวลกายที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิต กลุ่มยางและพลาสติก

Publish Year International Conference 1
2015 inดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAreekul Puangsuwan, exSaitib Lautongmeesakun, exSurasak Chaisong, "Drinking Pattern and Job Performance of Operational Staff in Industrial Workplaces", 2015 International Conference on Business and Social Sciences (ICBASS) Osaka, Japan (22-24 March 2015 ) , 22 มีนาคม - 24 พฤษภาคม 2015, OSAKA ญี่ปุ่น