การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาและอัตรารอดต่อลูกปูทะเล เพื่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงและการอนุรักษ์

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.พัฒนี จันทรโรทัย, รองศาสตราจารย์, "Morphometric Analysis of Three Draco Lizard Species (D. blanfordii, D. maculatus, and D. taeniopterus) (Squamata: Agamidae) from Thailand", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2014, หน้า 383-402

แสดงความคิดเห็น

(0)