ผลของการปลูกพริกหวานก่อนและหลังการปลูกถั่วเหลืองฝักสด