ผลของการใช้ชนิดและอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการผลผลิตของพืช