การตรวจหาและตรวจนับเชื้อ Stap Aureus ที่มีจำนวนน้อย โดยเปรียบเทียบ Enrichment Media ชนิดต่างๆ