การใช้ดีเอ็นเอกำกับลักษณะพันธุกรรมไม้ไทย

  • โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ

  • โครงการเดี่ยว

  • 2542

  • inดร.ภาณี ทองพำนัก

  • inดร.ภาณี ทองพำนัก

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์