การแก้ปัญหาสนามแม่เหล็กไฟฟ้าโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ชนิดเวลาไม่ต่อเนื่อง