การศึกษาความแตกต่างทางพันธุกรรมของปลาสกุล Clarias และ Prophagorus ในประเทศ โดยใช้เทคนิค Protein Electrophoresis และ RAPD-PCR