อนุกรมวิธานของหอยกาบน้ำจืดวงศ์ Amblemidae ในลุ่มแม่น้ำมูล

Publish Year International Conference 1
2012 inดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.สาธิต โกวิทวที, "Reproductive cycle and in vitro culture of freshwater mussel glochidia (Bivalvia: Unionidae)”", International Meeting on Biology and Conservation of Freshwater Bivalves 2012, 1 - 7 กันยายน 2012, สาธารณรัฐโปรตุเกส