การปรับเปลี่ยนอาหารเพื่อเพิ่มการสังเคราะห์จุลินทรีย์สุทธิและประสิทธิภาพ การผลิตของโคนมในเขตร้อนชื้น

Publish Year National Conference 1
2007 inนายนครไชย อันชื่น, inดร.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์, รองศาสตราจารย์, "การเสริมสารชีวนะในนำนมเหลืองโคที่หมักในสภาวะอุณหภูมิห้องเย็น", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 4, 6 - 7 ธันวาคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย